Kullanıcı Sözleşmesi

kullanıcı sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (SÖZLEŞME), Avşa adası turizm tanıtım platformu tarafından işletilen www.avsa-avsa.com internet adresinde bulunan işletmelerden talepte bulunmak üzere (ALICI) veya işletmeyi sunan (SATICI) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ile Avşa adası turizm tanıtım platformu arasında, site ziyareti esnasında yapılmıştır.

Bu sözleşme KULLANICILAR ile Avşa adası turizm tanıtım platformu arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi okuması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi okuyarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 Avşa adası turizm tanıtım platformu, değiştirilen maddeleri Sitemiz’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, yayınları tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’de yer alan duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, Sitemiz’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye abone için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, Sitemiz’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, Sitemiz’de paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Sitemiz üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. Sitemiz, KULLANICILAR ve İŞLETMELER arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICI VE İŞLETMELERE aittir. KULLANICILAR VE İŞLETMELER, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve Avşa adası turizm tanıtım platformu’nın, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KANUNLAR VE KURALLA

3.6 KULLANICI, Avşa adası turizm tanıtım platformu’nun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, Avşa adası turizm tanıtım platformu’nun herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında Sitemiz ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Avşa adası turizm tanıtım platformun’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın Sitemiz’de işlem yapmak için kullandığı her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, Avşa adası turizm tanıtım platformu’nun sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 İŞLETMECİLER, Tarafımızca çekilmemiş veya çalışması yapılmamış her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda Avşa adası turizm tanıtım platformu’nun hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda Avşa adası turizm tanıtım platformun’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, Sitemize yüklenmiş olan içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, Avşa adası turizm tanıtım platformun’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: Avşa adası turizm tanıtım platformu’nun HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Avşa adası turizm tanıtım platformu, SİTE’de verdiği hizmet süresince İŞLETME’nin paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, Avşa adası turizm tanıtım platformu, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Avşa adası turizm tanıtım platformu için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Avşa adası turizm tanıtım platformun’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Marmara Adası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, Sitemize üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Avşa adası turizm tanıtım platformu, iŞLETMELER işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Sitemiz içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Sitemiz’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, İŞLETMELER’lar, fesih sebebiyle, Avşa adası turizm tanıtım platformu’nUn uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 8: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1 İŞLETMELER, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Avşa adası turizm tanıtım platformu’nUn bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Avşa adası turizm tanıtım platformu kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, İŞLETME’nin elektronik olarak okunması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.